سایت جامع آتش نشانی ایران NFSI

برنامه ریزی و توسعه ایمنی و آتش نشانی ، مهندسی و مدیریت ایمنی حریق در ایران

ارزیابی عوامل موثر در پیاده سازی مدیریت هوشمند آتش نشانی با رویکرد فازی

  • ۲۲۶۸
منابع فارسی:
ابراهیمی، محسن؛ حسینی جناب، وحید (۱۳۸۱) ایمنی در شهر پایدار : مدیریت بحران در تهران، اولین سمینار ساخت و ساز در پایتخت، تهران، دانشگاه تهران، دانشکده فنی. ابراهیمی، مازیار؛ معرف، مریم (1397) توسعه پایدار شهری بر مبنای رشد هوشمند شهری، تحلیل بر مولفه ها، ویژگی‌ها و مزایای شهر هوشمند، دوماهنامه علمی تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی، سال سوم، شماره دو (پیاپی ده9، تیر 1397، جلد 2، صص 25-34. پروری، علی؛ والی زاده، سودابه (۱۳۹۷) بررسی نقش و عملکرد ساختمان های با اهمیت خیلی زیاد (ایستگاه آتش نشانی)در جهت کاهش بحران، سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران معماری و صنعت ساختمان ایران، تهران- دانشگاه تهران، دبیرخانه دائمی کنفرانس. پوراسکندر، عباس (1380) سنجش توزیع فضایی سوانح آتش سوزی در شهر با استفاده از GIS، پایانامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس، تهران. خدنگی زواره، عباسش؛ عباسی، بهرام (1394) بررسی موانع، چالش‌ها و راهکارهای به کار گیری و توسعه فن آوری های نوین در رابطه با ایمنی و آتش نشانی، دومین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری، تهران، سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران. خراسانی زواره، داود؛ شکوهی، محمدرضا (1396) ریزش ساختمان پلاسکو به دنبال آتش سوزی و درس آموخته های آن، مجله ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها، دوره 5، شماره 3، پاییز 96، صص 120-124. رهنما، محمد رحیم؛ خاکپور، براتعلی؛ عباس زاده، غلامرضا (1394) بررسی تاثیر قانون تعریف محدوده و حریم بر ساختار مالبدی- فضایی آینده شهرها (نمونه موردی: شهر مشهد)، مدیریت شهری، شماره 40، پاییز 94، صص 365-382. زیاری، یوسفعلی؛ یزدان پناه، سمانه (1390) مکان یابی ایستگاه های آتش نشانی با استفاده از مدل AHP د رمحیط GIS (مطالعه موردی: شهر آمل)، چشم انداز جغرافیایی (مطالعات انسانی)، سال ششم، شماره 14، بهار 90، صص 74-87. سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران (1393) ضوابط ملاک عمل بازیابی از ایمنی معماری، تهران: معاونت حفاظت و پیشگیری از حریق. سامانی، علی؛ وطن دوست، رحمان؛ شریعتی، مریم؛ سامانی، رخساره (۱۳۹۷) ارزیابی سطح تفکر استرا تژیک در سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی، اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری، تهران - سالن همایش های بین المللی هتل المپیک تهران، سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران - دانشگاه صنعتی شریف. غلام نیا، رضا؛ حجازی، سبحان (1398) کتاب مقدمه ای بر خاموش کننده های حریق، تهران: انتشارات سبحان. فروتن مقدم، متین؛ وحیدنیا، محمد حسن؛ مهرمنش، امین (1388) تعیین مکان های بهینه ایستگاه های آتش نشانی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی، همایش ژئوماتیک. فلاح علی آبادی، سعید؛ سلمانی ندوشن، ابراهیم؛ امین مقدم، جعفر؛ دهقانی فیروزآبادی، سعیده (1395) اولویت بندی اقدامات موثر جهت ارتقای کیفیت خدمکات ایستگاه‌های آتش‌نشانی شهر یزد با استفاده از روش AHP و TOPSIS، فصلنامه علمی تخصصی طب کار، دوره 8، شماره 3، تابستان 95، صص 81-86.. فلاحی، علیرضا؛ امیدخواه، عاطفه (1394) رویکردهای کاهش آسیب پذیری و آمادگی در برابر آتش سوزی احتمالی در ساختمان های بلندمرتبه، فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران، دوره پنجم، شماره اوّل، بهار 94، صص 43-57. فنی، زهره؛ روشن، عبداله (1396) مکان گزینی ایستگاه های آتشنشانی با رویکرد پدافند غیرعامل مطالعه موردی: شهر بهبهان، فصلنامه علمی پژوهشی اطلاعات جغرافیایی، دوره 26، شماره 101، بهار 96، صص 81-92. کیکاوسی، مصطفی؛ قراگوزلو، علیرضا؛ وفائی نژاد، علیرضا (1393) ارزیابی میزان آسیب پذیری مناطق شهری در برابر زلزله از منظر معیارهای فیزیکی، بیست و یکمین همایش ملی ژئوماتیک، اردیبهشت 93، سازمان نقشه برداری کشور، 1393، دوره 21. محمدی، علیرضا؛ جاوید مغوان، بهمن (1395) سنجش میزان آسیب پذیری سکونتگاه های غیررسمی در برابر خطر وقوع زمین لرزه با استفاده از GIS، نشریه تحلیل فضایی مخاطرات محیطی، سال سوم، شماره 3، پاییز 95، صص 41-64. محمدی، جمال؛ پورقیومی، حسین (1393) تحلیل فضایی و مکان یابی ایستگاه‌های آتش نشانی شهر نورآباد با استفاده از GIS، نشریه علمی- پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی، دوره 18، شماره 48، صص 279-298. مطهری، مرتضی؛ رضازاده، مریم (۱۳۹۵) بررسی اهمیت هوشمندسازی ایمنی، شهری و آتش نشانی، دومین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری، تهران، سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران. هزار جریبی، جعفر (1390) بررسی احساس عدالت اجتماعی و عوامل موثر بر آن (مطالعه موردی شهر تهران)، جامعه شناسی کاربردی، دوره 22، شماره 3، پاییز 90، صص 41-62. محمدی، جمال و پورقیومی، حسین؛ تحلیل فضایی و مکان یابی ایستگاه های آتش نشانی شهر نورآباد با استفاده از GIS ، نشریه علمی- پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی، سال 1392، شماره 18، 4 محسن ابراهیمی و وحید حسینی جناب،1381،ایمنی در شهر پایدار : مدیریت بحران در تهران، اولین سمینار ساخت و، ساز در ساز در پایتخت، تهران، دانشگاه تهران، دانشکده فنی. مطهری، مرتضی ؛ رضازاده، مریم (1395)، "بررسی اهمیت هوشمندسازی ایمنی، شهری و آتش نشانی"، دومین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری4 الی 5 اسفند 1395 ـ تهران پرهیزکار، اکبر (1383)، " ارائه مدل و ضوابط به کار گزینی مکان های ایستگاه های آتش نشانی " مرکز پژوهش های شهری و روستایی. پیرمرادی, علیرضا، ۱۳۸۸، یافتن بهترین مکان ایستکاه آتش نشانی با استفاده از فن آوری اطلاعات و GIS، دومین کنفرانس بین المللی شهرداری الکترونیکی، تهران، سازمان شهرداریها و دهداری های کشور موسوی، سید مسعود، زیاری، کرامت اله، سلطان زاده، حسین. (1396). هوشمندسازی فرایند امداد و عملیات در سازمان آتش نشانی جهت ارتقاء ایمنی شهری ( نمونه موردی مدیریت هوشمند حوادث در منطقه 4 شهرداری رشت ). پژوهش های جغرافیای انسانی زیدآبادی, ابراهیم، ۱۳۹۵، مدیریت بحران در عملیات آتش سوزی ساختمان های مرتفع با استفاده از سیستم هوشمند اعلام خطر فردی و مکان یابی امدادگران و مصدومین (Alarm Intelligent System)، هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران، تهران، دبیرخانه دائمی کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران.
منابع انگلیسی:
Baddi, Bellini, Cenni, Difino, Nesi & Paolucci (2017), Analysis and assessment of a knowledge based smart city architecture providing service APIs, Future Generation Computer Systems 75 (2017), 14-29. Ballard JE, Koepsell TD, Rivara FP, Van Belle G. Descriptive epidemiology of unintentional residential fire injuries in King County, WA, 1984 and 1985. Public health reports (Washington, DC: 1974). 1992; 107(4):402-8. Batty and others (2012), Smart cities of the future, THE EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL SPECIAL TOPICS, This article is published with open access at Springerlink. Budde, Paul (2014), Smart Cities of Tomorrow, Cities for Smart Environmental and Energy Futures, Energy Systems, DOI 10.1007/978-3-642-37661-0 2, © Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2014. Cecilio, Caldeira & Wanzeller, Jose, Filipe & Cristina (2018), CityMii - An integration and interoperable middleware to manage a Smart City, Procedia Computer Science 130 (2018) 416˚ 423. Deaths resulting from residential fires and the prevalence of smoke alarms-United States, 1991-1995. MMWR Morbidity and mortality weekly report. 1998; 47(38):803-6. Ginnelly L, Sculpher M, Bojke C, Roberts I, Wade A, Diguiseppi C. Determining the cost effectiveness of a smoke alarm give-away program using data from a randomized controlled trial. European journal of public health. 2005;15(5):448-53. Li, N., et al., Situational awareness for supporting building fire emergency response: Information needs, information sources, and implementation requirements. Fire safety journal, 2014. 63: p. 17-28. Lombardi, P., Giordano, S., Farouh, H., Yousef, W. (2012) Modelling the smart city performance, Innovation: The European Journal of Social Science Research, Vol. 25, No. 2, pp. 137-149. Margrethe, K., I. Helsloot, B. Vries, J.G. Post. Building safety and human behavior in fire: a literature review. Fire Safety Journal, 45 (2010), pp. 1–11. Nabati Z. Analysis of fire station access improvement patterns in order to manage the accidents using Multiple Criteria Decision Making-case study in stations number 40 and 18 of Tehran region 6. [MA thesis]. University of Tehran, 2010. Purser, D.A.; Bensilum, M., (2001) Quantification of behaviour for engineering design standards and escape time calculations, Safety Science 38, 157–182. Rezazadeh H. Analysis of adequacy levels of fire service stations in order to aid urban earthquake and fire. [MA thesis]. University of Tehran; 2010 Liu, Z.G.; Makar, J.M.; Kim, A.K. (2001) “Development of fire detection systems in the intelligent building” International Conference on Automatic Fire Detection, Gaithersburg, MD., 2001, pp. 561-573 Wenchao Guan , Jianjun Yi , Liang ,Yajun Zhang and Pengfei Liu, (2018), “A Cloud Platform for Smart Firefighting Facilities Maintenance Based Internet of Things International Conference on Computer Science, Electronics and Communication Engineering” volume 80, p: 457-460. Alismaili, Moosa; Ali ,Mansoor . (2016) “Smart Fire Warning System” International Journal of Engineering Research & Technology, Vol. 5 Issue 01, January, p: 623-645. Phaneendra , L; Srinivasarao , T; Syamala , M; Ragupathy , R (2018)“Efficient Smart Emergency Response System for Fire Hazards using IoT “ International Journal of Advanced Computer Science and Applications 9(1) 
نظرات: (۰) هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی