جامع آتش نشانی ایران NFSI

برنامه ریزی و توسعه ایمنی و آتش نشانی ، مهندسی و مدیریت ایمنی آتش در ایران

ارزیابی ریسک آتش - قسمت سوم : شناسایی افراد در معرض ریسک آتش

  • ۷۷۶

ارزیابی سریع ایمنی آتش خانه

ارزیابی ریسک آتش - قسمت دوم : شناسایی خطرات آتش

  • ۶۸۹

ارزیابی سریع ایمنی آتش خانه

ارزیابی ریسک آتش سوزی چیست؟

  • ۶۶۹

 ارزیابی سریع ایمنی آتش خانه

مهندسی ایمنی آتش -ارزیابی ریسک آتش -قسمت 1- کلیات

  • ۴۳۹

شماره استاندارد ملی ایران :  1-20925

موضوع:مهندسی ایمنی آتش -ارزیابی ریسک آتش -قسمت 1- کلیات

این استاندارد برای افراد متخصص ایمنی آتش که روش های مبتنی بر ارزیابی ریسک را به کار می برند ، کاربرد دارد. هر شخص متخصص ایمنی آتش می تواند دلیلی برای به کار گرفتن این روش ها داشته باشد. همه تصمیم گیری های مربوط به ایمنی آتش ، عدم قطعیت را در بر دارد. احتمالات ، معرفی ریاضی عدم قطعیت است و ارزیابی ریسک شکلی از تحلیل ایمنی آتش می باشد که به طور گسترده از احتمالات استفاده می کند و همچین به طور وسیع تری به همه انواع عدم قطعیت اشاره دارد.

 دریافت

ارزیابی سریع ایمنی در برابر آتش سوزی خانه NFPA

  • ۴۴۶۷

برای تکمیل چک لیست سنجش میزان ایمنی در برابر آتش خانه خود می توانید با مراجعه به لینک زیر اقدام کنید.

ارزیابی سریع ایمنی آتش خانه

سنجش میزان ایمنی در برابر آتش خانه