سایت جامع آتش نشانی ایران NFSI

برنامه ریزی و توسعه ایمنی و آتش نشانی ، مهندسی و مدیریت ایمنی حریق در ایران

سنجش ایمنی در برابر آتش سوزی خانه NFPA(رایگان)

 • ۳۴۹۷

برای تکمیل چک لیست سنجش میزان ایمنی در برابر آتش خانه خود می توانید یا فرم زیر را پر نموده و یا به لینک زیر مراجعه نمایید.

صفحه ویژه چک لیست 

آمار مرگ های ناشی از سوختگی در شش ماهه نخست سال 1398

 • ۱۵۸۹

مرکز آمار آتش سوزی سایت جامع آتش نشانی ایران NFSI

آمار مرگ های ناشی از سوختگی در شش ماهه نخست سال 1398 

آمار سوختگی

ارائه راهکار به منظور ارتقاء حفاظت و ایمنی از ساختمان های بلند در برابر حریق

 • ۱۹۷۷

ارائه راهکار به منظورارتقاءحفاظت وایمنی از ساختمان های بلند در برابر حریق (مطالعه موردی شهر تهران)

 پدیدآور: حامد مبارکی سهرابی
 استاد راهنما: یوسف یاسی 
استاد راهنما: طاهر طاهریان 
استاد مشاور: مصطفی عادلی‌زاده
دانشگاه : موسسه آموزش عالی انرژی ساوه
مقطع: کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
...........................................................................................................................................................
این تحقیق با هدف ارائه راهکار به منظور ارتقاء حفاظت و ایمنی از ساختمان های بلند در برابر حریق در شهر تهران صورت گرفته است. از نظر دسته بندی تحقیقات بر حسب هدف یک تحقیق کاربردی می باشد، از نظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی است و در میان انواع روش های تحقیق توصیفی در زمره مطالعه موردی قرار گرفته است. جامعه آماری تحقیق تعداد 26 نفر از مدیران ارشد HSE را شامل شده است که پرسشنامه خبرگان در میان آن ها پخش شد. بر اساس مطالعات صورت گرفته معیار های اصلی تحقیق از مهندسی سازه ای ساختمان، سیستم های هشدار و خاموش کردن آتش، طراحی ایمنی ساختمان و مهارت های رفتاری ساکنین تشکیل شده است و هریک شامل تعدادی زیر معیار بوده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از رویکرد AHP صورت گرفته است. بر اساس نتایج تحقیق اثبات شد، معیار "مهارت های رفتاری ساکنین" با وزن نرمال شده 538/0 از بیشترین اولویت برخوردار است و از طرفی زیر معیار " پمپ ها و تاسیسات آتش نشانی " با وزن نرمال شده 553/0 به عنوان مهمترین زیر معیار مطرح شد.کلمات کلیدی: ایمنی، ساختمان های بلند، حریق، AHP

توصیه ها ، مقررات و استانداردهای ایمنی حریق شماره 10 :1398

 • ۱۵۳۸

توصیه ها ، مقررات و استانداردهای ایمنی حریق شماره9 :1398

 • ۱۴۱۵

توصیه ها ، مقررات و استانداردهای ایمنی حریق شماره8 :1398

 • ۱۱۷۷

توصیه ها ، مقررات و استانداردهای ایمنی حریق شماره 6 :1398

 • ۱۶۶۵

توصیه ها ، مقررات و استانداردهای ایمنی حریق شماره 5 :1398

 • ۱۴۲۵

اثر دودکشی

توصیه ها ، مقررات و استانداردهای ایمنی حریق شماره 4 :1398

 • ۱۶۴۰

توصیه ها ، مقررات و استانداردهای ایمنی حریق شماره 3 :1398

 • ۱۴۲۵

توصیه ها ، مقررات و استانداردهای ایمنی حریق شماره 2 :1398

 • ۱۶۲۹

توصیه ها ، مقررات و استانداردهای ایمنی حریق شماره 1 :1398

 • ۱۷۱۴

ضوابط و مقررات ایمنی و آتش نشانی تصویری محدودیت در استفاده از نردبان آتش نشانی

 • ۱۸۰۷

سرعت گسترش آتش سوزی در خانه(فقط سه دقیقه برای نجات از آتش)

 • ۲۰۶۳

ضوابط فنی سازمان برنامه و بودجه

 • ۱۸۴۰
مشخصات فنی عمومی و اجرایی سیستم های ردیابی و اعلام حریق ساختمان