سایت جامع آتش نشانی ایران NFSI

برنامه ریزی و توسعه ایمنی و آتش نشانی ، مهندسی و مدیریت ایمنی حریق در ایران

آمار مرگ های ناشی از سوختگی در شش ماهه نخست سال 1398

 • ۱۹۹

مرکز آمار آتش سوزی سایت جامع آتش نشانی ایران NFSI

آمار مرگ های ناشی از سوختگی در شش ماهه نخست سال 1398 

آمار سوختگی

ارائه راهکار به منظور ارتقاء حفاظت و ایمنی از ساختمان های بلند در برابر حریق

 • ۱۹۳

ارائه راهکار به منظورارتقاءحفاظت وایمنی از ساختمان های بلند در برابر حریق (مطالعه موردی شهر تهران)

 پدیدآور: حامد مبارکی سهرابی
 استاد راهنما: یوسف یاسی 
استاد راهنما: طاهر طاهریان 
استاد مشاور: مصطفی عادلی‌زاده
دانشگاه : موسسه آموزش عالی انرژی ساوه
مقطع: کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
...........................................................................................................................................................
این تحقیق با هدف ارائه راهکار به منظور ارتقاء حفاظت و ایمنی از ساختمان های بلند در برابر حریق در شهر تهران صورت گرفته است. از نظر دسته بندی تحقیقات بر حسب هدف یک تحقیق کاربردی می باشد، از نظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی است و در میان انواع روش های تحقیق توصیفی در زمره مطالعه موردی قرار گرفته است. جامعه آماری تحقیق تعداد 26 نفر از مدیران ارشد HSE را شامل شده است که پرسشنامه خبرگان در میان آن ها پخش شد. بر اساس مطالعات صورت گرفته معیار های اصلی تحقیق از مهندسی سازه ای ساختمان، سیستم های هشدار و خاموش کردن آتش، طراحی ایمنی ساختمان و مهارت های رفتاری ساکنین تشکیل شده است و هریک شامل تعدادی زیر معیار بوده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از رویکرد AHP صورت گرفته است. بر اساس نتایج تحقیق اثبات شد، معیار "مهارت های رفتاری ساکنین" با وزن نرمال شده 538/0 از بیشترین اولویت برخوردار است و از طرفی زیر معیار " پمپ ها و تاسیسات آتش نشانی " با وزن نرمال شده 553/0 به عنوان مهمترین زیر معیار مطرح شد.کلمات کلیدی: ایمنی، ساختمان های بلند، حریق، AHP

توصیه ها ، مقررات و استانداردهای ایمنی حریق شماره 10 :1398

 • ۲۸۲

توصیه ها ، مقررات و استانداردهای ایمنی حریق شماره9 :1398

 • ۲۱۸

توصیه ها ، مقررات و استانداردهای ایمنی حریق شماره8 :1398

 • ۲۰۰

توصیه ها ، مقررات و استانداردهای ایمنی حریق شماره 6 :1398

 • ۳۵۷

توصیه ها ، مقررات و استانداردهای ایمنی حریق شماره 5 :1398

 • ۳۶۳

اثر دودکشی

توصیه ها ، مقررات و استانداردهای ایمنی حریق شماره 4 :1398

 • ۳۷۳

توصیه ها ، مقررات و استانداردهای ایمنی حریق شماره 3 :1398

 • ۳۳۹

توصیه ها ، مقررات و استانداردهای ایمنی حریق شماره 2 :1398

 • ۳۷۳

توصیه ها ، مقررات و استانداردهای ایمنی حریق شماره 1 :1398

 • ۴۱۱

ضوابط و مقررات ایمنی و آتش نشانی تصویری محدودیت در استفاده از نردبان آتش نشانی

 • ۴۸۲

سرعت گسترش آتش سوزی در خانه(فقط سه دقیقه برای نجات از آتش)

 • ۷۵۵

ضوابط فنی سازمان برنامه و بودجه

 • ۵۳۷
مشخصات فنی عمومی و اجرایی سیستم های ردیابی و اعلام حریق ساختمان

هرگز در رختخواب سیگار نکشید!

 • ۲۵۷

آیا می دانستید استعمال دخانیات در رختخواب می  تواند یکی از عوامل بروز آتش سوزی در ساختمان ها باشد. در سال 2011 در ایالت متحده 90هزار آتش سوزی بر اثر کشیدن سیگار در خانه ها رخ داده است که نتیجه آن570 نفر کشته  و 1640 نفر مصدوم و خسارات مالی برابر با 621 میلیون دلار بوده است.

منبع: NFPA