جامع آتش نشانی ایران NFSI

برنامه ریزی و توسعه ایمنی و آتش نشانی ، مهندسی و مدیریت ایمنی آتش در ایران

شناسایی و تحلیل عوامل سازمانی و فراسازمانی موثر بر افزایش سرزندگی سازمانی کارکنان شاغل در سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

 • ۴۳۳

شناسایی و تحلیل عوامل سازمانی و فراسازمانی موثر بر افزایش سرزندگی سازمانی کارکنان شاغل در سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهر اصفهان

 کارشناسی ارشد
 1401
 رشته: مدیریت - مدیریت دولتی - توسعه منابع انسانی
 پدیدآور: ایمان ابکی اصفهانی استاد راهنما: ابوالقاسم باقری استاد مشاور: حسین ستوده
 دانشگاه پیام نور استان اصفهان، مرکز پیام نور نطنز
چکیده :
سرزندگی سازمانی در تحقق اهداف سازمان‌ها اهمیت بسزایی دارد و شناسایی ابعاد گوناگون آن می‌تواند به سازمان‌ها کمک کند تا آن را به وجود آورند و تقویت نمایند. هدف از این پژوهش شناسایی عوامل سازمانی و فراسازمانی موثر برسرزندگی سازمانی کارکنان شاغل در سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهر اصفهان می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری آن متخصصان و کارمندان تحصیل کرده شاغل در سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهر اصفهان می باشد که تعداد 30 نفر از آنها به روش سیستماتیک برای پاسخ به پرسشنامه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده پرسشنامه محقق ساخته و شامل 28 سوال در زمینه ابعاد و عوامل سازمانی و فراسازمانی موثر بر سرزندگی سازمانی بوده است. روش تحلیل و ارزیابی نیز آزمون تی میانگین و روش رتبه بندی AHP فازی بوده است. نتایج به دست آمده با استفاده از روش رتبه-بندی AHP فازی نشان داد که در بعد حمایت مدیران، مولفه عدالت سازمانی، در بعد تعاملات درون سازمان، مولفه روابط اجتماعی در محیط کار‌، در بعد مالی‌، مولفه تامین مالی، در بعد رضایت شغلی مولفه مسیر پیشرفت شغلی و در بعد عوامل محیطی نیز مولفه فضا و جو اخلاقی در سازمان مهمترین عوامل شناسایی شده بودند. در عوامل فراسازمانی در بعد فردی، مولفه تعادل درآمد- هزینه، در بعد اجتماعی مولفه روابط اجتماع و سازمان و در بعد خانوادگی ارزیابی خانواده از شغل مهمترین مولفه‌های فراسازمانی بودند.

تدوین الگوی بازاریابی اجتماعی ازطریق ورزش در سازمان آتش نشانی، رویکرد آمیخته

 • ۳۵۶

تدوین الگوی بازاریابی اجتماعی ازطریق ورزش در سازمان آتش نشانی، رویکرد آمیخته

 کارشناسی ارشد
 1401
 رشته: تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت ورزشی ـ مدیریت بازاریابی در ورزش
 پدیدآور: رسول فتحیان استاد راهنما: ابوالفضل بجانی
 موسسه آموزش عالی چرخ نیلوفری آذربایجان، گروه علوم ورزشی
چکیده :

هدف این پژوهش، تدوین الگوی بازاریابی اجتماعی از طریق ورزش در سازمان آتش نشانی می‌باشد. این پژوهش با رویکرد آمیخته (کیفی و کمی) بوده و در بخش کیفی از روش نظریه داده بنیاد سیستماتیک (استراوس و کوربین) به عنوان روش تحقیق استفاده شده است و همچنین در بخشی کمی جهت بررسی آزمون فرضیات و تاثیر عوامل استخراج شده بر پدیده مورد بررسی، از معادلات ساختاری با استفاده از نرمافزار (AMOS) استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه اساتید تربیت بدنی شهر تبریز و مدیران تربیت بدنی سازمان ورزش شهرداری و سازمان آتش نشانی تبریز و اعضا و کارکنان سازمان آتش نشانی تبریز می باشد. جهت تعیین نمونه آماری تحقیق در بخش کمی از 15 نفر از متخصصان و مدیران و اساتید جامعه آماری به صورت نمونه گیری هدفمند و در بخش کمی 242 نفر از جامعه آماری تحقیق به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شده اند. روایی این پژوهش با استفاده از تکنیک بازبینی اعضاء توسط متخصصان مورد بررسی و تأیید قرار گرفت و پایایی تحقیق هم با استفاده از ضریب توافق درون موضوعی 89% به دست آمد. داده های حاصل از مصاحبه های نیمه ساختاریافته به کمک ادبیات تحقیق کدگذاری شدند. کدگذاری داده ها طی سه مرحله انجام شد؛ در مرحله اول یعنی کدگذاری باز، 93 کد و در مرحله کدگذاری محوری، 15 مقوله بدست آمد، در مرحله کدگذاری انتخابی نیز، 15 مقوله محوری در قالب 5 مقولهی مدل نظام مند استراوس و کوربین جاسازی شدند. در مدل بدست آمده از تحقیق، بازاریابی اجتماعی به عنوان پدیده محوری تحقیق در نظر گرفته شده است. توسعه این پدیده در اثر عوامل علّی (فردی و اجتماعی)؛ شرایط زمینه ای (بسترسازی فرهنگی و ساختاری) و شرایط مداخله گر (محیط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و تکنولوژیکی) رخ می دهد. همچنین راهبردهای پیشنهادی این مدل در قالب ساختاری، فرهنگی، مالی - تجهیزاتی و آموزشی ارائه شده و در نهایت پیامدها و نتایج حاصل از الگوی بازاریابی اجتماعی از طریق ورزش در سازمان آتش نشانی در سه مقوله ی اقتصادی، اجتماعی و ورزشی طبقه بندی شدند. همچنین در بخش کمی یافته ها نشان داد که شاخص برازش RMSEA در خروجی گرافیکی ایموس، 051/0 گزارش شد که نشان از برازش مطلوب مدل پژوهش در تحلیل عاملی می باشد. همچنین همه فرضیات تحقیق (تاثیر عوامل علّی بر پدیده محوری، تاثیر عوامل زمینهای بر راهبردها، تاثیر عوامل مداخله گر بر راهبردها، تاثیر پدیده محوری بر راهبردها و تاثیر راهبردها بر پیامدها) تاثیر مثبت و معناداری دارند. بنابراین با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد می شود مدیران و مسئولین سازمان آتشنشانی شهر تبریز با رفع موانع ساختاری، ایجاد گردش مالی و سودآوری از طریق بازاریابی اجتماعی، برطرف شدن نیازهای اجتماعی، افزایش بهره وری و افزایش بازار ورزش و فعالتر شدن منابع انسانی در ورزش سازمان آتش نشانی گامهای موثری را بردارند.

500 مقاله در زمینه ایمنی و آتش نشانی (501 الی 1000)

 • ۵۹۴۱

500 مقاله در زمینه ایمنی و آتش نشانی (501 الی 1000) 

500 مقاله در زمینه ایمنی و آتش نشانی(1 الی 500)

 • ۱۰۳۰۰
500 مقاله در زمینه ایمنی و آتش نشانی

ارزیابی عوامل موثر در پیاده سازی مدیریت هوشمند آتش نشانی با رویکرد فازی

 • ۳۶۳۰

مدیریت هوشمند آتش نشانی

ارزیابی عوامل موثر در پیاده سازی مدیریت هوشمند آتش نشانی با رویکرد فازی

(مورد مطالعه آتش نشانی یزد)

پدیدآور: محسن حامی فر
استاد راهنما: حسین صیادی 
استاد مشاور: سید حبیب الله میرغفوری
دانشگاه علم و هنر یزد، دانشکده علوم انسانی
مقطع: کارشناسی ارشد
سال انتشار :1398
با افزایش روز افزون تکنولوژی های هوشمند و استفاده گسترده از این تکنولوژی ها در صنایع مختلف و در تمامی زوایای جوامع بشری و به طبع آن بهره گیری از مصالح و مواد پلیمری در ادوات و زیرساخت های جوامع و تولد سازه های جدید با کاربری های متنوع و تجمیع آنها در کنار یکدیگر ، توسعه و بکار گیری فن آوری های نوین آتش نشانی اجتناب ناپذیر است. بروز فجایع عظیم به دلیل عدم رشد و کاربرد ایمنی به موازات تکنولوژی ، نتیجه مغفول ماندن ایمنی در روند توسعه و پیشرفت جوامع است. بروز سوانح متعدد با دامنه خسارات بسیار زیاد در جوامع مختلف مؤید این ادعاست چرا که با قدری تامل در آمار حوادث می توانیم رابطه معنی داری بین بزرگای حوادث رخ داده در جوامع با سرعت توسعه آنها بیابیم، بنابراین با توجه به مطالب ذکر شده مسئله اصلی این تحقیق ارزیابی عوامل موثر در پیاده سازی مدیریت هوشمند آتش نشانی با رویکرد فازی می باشد. به این ترتیب، این پژوهش به‌منظور ارزیابی عوامل موثر بر پیاده سازی مدیریت هوشمند آتش نشانی با رویکرد فازی انجام می‌گردد. در ابتدا عوامل موثر بر پیاده سازی مدیریت هوشمند آتش نشانی را شناسایی و سپس به بررسی و تحلیل این عوامل با استفاده از تکنیک‌های AHP و DEMATEL پرداخته‌شده است. نتایج پژوهش نشان داد که عوامل فرماندهی و عملیات، یکپارچگی سیستمهای هوشمندی آتش نشانی، کیفیت داده و سیستم، مدیریت تغییر موثر، تجهیزات، مشارکت میان انجمن کسب‌وکار و فناوری اطلاعات و حمایت مدیریت دارای d-r مثبت هستند و علت محسوب می‌شوند. با توجه به نتایج به‌دست‌آمده هرگاه تصمیم گیران، درصدد باشند تا به نتایج زودبازده، اما سطحی دست یابند، می‌توانند بر اولویت‌های قرارگرفته در گروه تأثیرپذیرها تمرکز نمایند. حال اگر هدف این تصمیم گیران انجام اقدامات اساسی یا تمرکز بر اصل و پایه موضوع باشد، می‌توانند بر اولویت‌های قرارگرفته در ﻻیه تأثیرگذارها تمرکز نموده و برنامه‌های خود را متناسب با آن تدوین نمایند.

ارائه راهکار به منظور ارتقاء حفاظت و ایمنی از ساختمان های بلند در برابر حریق

 • ۳۶۶۳

ارائه راهکار به منظورارتقاءحفاظت وایمنی از ساختمان های بلند در برابر حریق (مطالعه موردی شهر تهران)

 پدیدآور: حامد مبارکی سهرابی
 استاد راهنما: یوسف یاسی 
استاد راهنما: طاهر طاهریان 
استاد مشاور: مصطفی عادلی‌زاده
دانشگاه : موسسه آموزش عالی انرژی ساوه
مقطع: کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
این تحقیق با هدف ارائه راهکار به منظور ارتقاء حفاظت و ایمنی از ساختمان های بلند در برابر حریق در شهر تهران صورت گرفته است. از نظر دسته بندی تحقیقات بر حسب هدف یک تحقیق کاربردی می باشد، از نظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی است و در میان انواع روش های تحقیق توصیفی در زمره مطالعه موردی قرار گرفته است. جامعه آماری تحقیق تعداد 26 نفر از مدیران ارشد HSE را شامل شده است که پرسشنامه خبرگان در میان آن ها پخش شد. بر اساس مطالعات صورت گرفته معیار های اصلی تحقیق از مهندسی سازه ای ساختمان، سیستم های هشدار و خاموش کردن آتش، طراحی ایمنی ساختمان و مهارت های رفتاری ساکنین تشکیل شده است و هریک شامل تعدادی زیر معیار بوده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از رویکرد AHP صورت گرفته است. بر اساس نتایج تحقیق اثبات شد، معیار "مهارت های رفتاری ساکنین" با وزن نرمال شده 538/0 از بیشترین اولویت برخوردار است و از طرفی زیر معیار " پمپ ها و تاسیسات آتش نشانی " با وزن نرمال شده 553/0 به عنوان مهمترین زیر معیار مطرح شد.کلمات کلیدی: ایمنی، ساختمان های بلند، حریق، AHP

بررسی اثرات آتش بر مقاومت خمشی پسماند تیرهای بتن آرمه

 • ۳۸۲۵

بررسی اثرات آتش بر مقاومت خمشی پسماند تیرهای بتن آرمه

پدیدآور: راشد اردلان 
استاد راهنما: علیرضا چابکی خیابانی
دانشگاه: کردستان، دانشکده فنی و مهندسی
مقطع:کارشناسی ارشد
سال انتشار:1391
بعد از حوادث 11 سپتامبر 2001 توجهات بیشتری به مقاومت ساختمان ها در برابر آتش صورت گرفته است. ولی این توجهات بیشتر به سازه های فولادی بوده است، زیرا فولاد دارای حساسیت بیشتری در برابر آتش و حرارت بالا است. تحقیقات کمتری درباره رفتار سازه ی بتنی در برابر حریق نسبت به سازه های فولادی انجام شده است. سالانه تعداد زیادی ساختمان بتنی در معرض حریق قرار می گیرند، در نتیجه باید به کاهش مقاومت اعضای سازه بعد از حریق توجه کرد. بررسی های کمی در مورد تیرها بتنی، انجام شده است و نیز در تحقیقات شرایط تیرها در نظر گرفته نشده است، باتوجه به اینکه تیر بتنی در ساختمان از یک طرف در معرض حرارت قرار می گیرد و نیز در تیرهای بتنی رفتار قسمت فشاری و کششی بتن متفاوت است باید در تعیین کاهش ظرفیت خمشی تیرها این نکات در نظر گرفته شود که کدام قسمت تیر مورد حرارت قرار گرفته است. در این پایان نامه ابتدا به مرور کارهای گذشته در مورد اثرات حرارت بر بتن و تیر بتنی پرداخته شده است. بعد به بررسی اثرات آتش بر روی تیر بتنی به صورت آزمایشگاهی پرداخته شده است. در این تحقیق تیرها از یک طرف در معرض حرارت بالا قرار داده شده اند و برای جلوگیری از حرارت دیدن وجه های دیگر، تیر بتن مسلح از عایق بندی برای سه وجه دیگر تیر استفاده شده است. در نهایت ظرفیت خمشی پسماند تیرهای بتن مسلح اندازه گیری شد و با مدل های نرم افزاری مقایسه شد. منحنی لنگر انحنا برای تیرهای مدل شده کشیده شد. نتایج این مقایسه نشان داد که روش مدل سازی کامپیوتری قابل قبول است. بعد از صحت سنجی نتایج نرم افزار توسط نمونه های آزمایشگاهی در فصل بعد برای تعیین میزان اثر عمق تیرهای بتن آرمه در میزان تاثیر بر کاهش مقاومت خمشی، تیرها در عمق های مختلف مورد بررسی نرم افزاری قرار گرفت که در این بررسی ها به این نتیجه رسیدیم که عمق تیر دارای تاثیر در کاهش مقاومت تیرهای حرارت دیده است. درفصل آخر تاثیر میزان آرماتور کششی مقطع بر میزان کاهش مقاومت خمشی بررسی شد. این نتایج نشان دهنده حساسیت بیشتر تیرهای پر آرمه به حرارت بالا بود. نتایج این تحقیقات می تواند برای طراحی ایمن سازه های بتنی در برابر حریق در آینده مفید باشد. در ضمن این نتایج می تواند در بازرسی از ساختمان های بتنی حرارت دیده و تخمین میزان خسارت مفید باشد.

ارزیابی خسارات ناشی از آتش سوزی در عرصه های طبیعی

 • ۲۳۷۴

ارزیابی خسارات ناشی از آتش سوزی در عرصه های طبیعی استان با استفاده از تکنیکهای پردازش تصویر

پدیدآور: حمیدرضا گرگانی فیروزجایی 
استاد راهنما: اسدالله شاه‌بهرامی 
استاد راهنما: حمید حسن‌پور 
استاد مشاور: فرزاد توکلی
دانشگاه: گیلان، دانشکده فنی و مهندسی
مقطع:کارشناسی ارشد
سال انتشار:1391
امروزه مطالعات در زمینه آتش سوزی عرصه های طبیعی، توجه بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب کرده است. بسیاری از تحقیقات صورت گرفته یا پیش از وقوع آتش سوزی، جهت پیشگیری و جلوگیری از بروز حریق بوده و یا حین وقوع آتش سوزی، برای تشخیص حریق و اطفای سریع آن بوده است. هدف این پژوهش جدید، انجام مطالعاتی پس از وقوع آتش سوزی در جنگل ها و مراتع، جهت برآورد مساحت نواحی سوخته و ارزیابی خسارات برجای مانده است.در این پایان نامه، با استفاده از تکنیکهای پردازش تصویر و به کمک تصویری هوایی پس از وقوع آتش سوزی، سیستم بینایی ماشین طراحی و پیاده سازی شده که قادر به استخراج نواحی سوخته و آسیب دیده از مناطق سالم است. در ادامه، الگوریتم های استفاده شده، ابتدا مساحت اولیه و سپس مساحت واقعی نواحی سوخته را با اعمال مقیاس تصویربرداری، برآورد و محاسبه کرده است.با انجام پایش آماری و محاسبه ارزش ریالی مواردی نظیر؛ چوب درختان، پوشش گیاهی، خاک، اکسیژن، هزینه های نگهداری و احیای دوباره عرصه های طبیعی و ارزش گردشگری؛ در منطقه موسوم به "شاهد" و تعمیم آنها به مساحت واقعی نواحی سوخته، میزان خسارات ناشی از آتش سوزی در مناطق جنگلی و مرتعی ارزیابی شدند.نتایج بدست آمده از این پژوهش در مقایسه با روش های میدانی، سبب کاهش هزینه های عملیات برآورد مساحت شده و در نتیجه، زمان اعلام ارزیابی خسارات نیز کاهش یافته است.

ارائه سیستمی مبتنی بر دانش جهت شناسایی آتش در کلیه محیط‌ها

 • ۲۲۵۵

ارائه سیستمی مبتنی بر دانش جهت شناسایی آتش در کلیه محیط‌ها

پدیدآور: الهام مهدی‌پور 
استاد راهنما: چیترا دادخواه 
استاد مشاور: محمد تشنه‌لب
دانشگاه: صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده مهندسی برق و الکترونیک
مقطع:کارشناسی ارشد
سال انتشار:1391
سیستم شناسایی خودکار آتش، سیستمی است که آتش را هنگام وقوع و یا حتی قبل از وقوع شناسایی و آژیر هشدار را به صدا در می‌آورد. شناسایی آتش را می‌توان به دو دسته شناسایی آتش جنگل و شناسایی آتش در مناطق مسکونی و تجاری تقسیم نمود. شناسایی خودکار آتش بدلیل نقش مهمی که در کاهش صدمات جانی و خسارات مالی ایفا می‌کند از اهمیت خاصی برخوردار است. با توجه به اینکه برای شناسایی آتش در هر دو محیط باز و بسته باید از حسگرهای ترکیبی استفاده نمود که بسیار هزینه‌بر هستند؛ کارهای محققین معمولا بر روی شناسایی آتش در یکی از دو محیط باز یا بسته متمرکز می‌شوند. از این رو هدف این پایان نامه ارائه سیستمی مبتنی بر دانش جهت شناسایی آتش در کلیه محیط‌ها می-باشد. با توجه به بررسی‌های انجام شده بر روی کارهای محققین از سال 2000 به بعد، مدل پیشنهادی در این پایان‌نامه از دو فناوری الگوریتم‌های ژنتیک و شبکه‌های عصبی برای شناسایی آتش در مناطق باز و از فناوری‌های یادگیری ماشین برای شناسایی آتش در مناطق مسکونی و تجاری استفاده می‌کند. برای تست کارایی شناسایی آتش در محیط باز از مجموعه داده آتش جنگل‌های کانادا و در مناطق مسکونی از مجموعه داده‌های آتش در سایت NIST استفاده شده است. نتایج حاصل از شبیه‌سازی روش ترکیبی پیشنهادی GANN در محیط Matlab با سایر روش‌های موجود مقایسه و مشخص گردید که روش پیشنهادی قادر است با میانگین مربع خطای 0.00562 و بدون اینکه از دقت شناسایی آن کاسته شود، تعداد ویژگی‌ها را کاهش دهد. همچنین سیستم پیشنهادی قادر است که جهت بهبود شناسایی آتش در مناطق مسکونی، روش‌های دسته‌بندی مختلفی را با توجه به عوامل شناساگر دریافتی از محیط با استفاده از نرم‌افزار WEKA شبیه‌سازی نموده و برای شناسایی آتش در محیط‌های بسته بهترین روش را اخذ و اجرا ‌نماید. بررسی این نتایج نشان می‌دهد که روش دسته‌بندی شبکه‌های بیزین از سرعت و دقت خوبی برای شناسایی آتش در محیط بسته برخوردار است.

استانداردسازی و ارتقاء ایمنی در تونل‌های راه

 • ۲۱۲۷

استانداردسازی و ارتقاء ایمنی در تونل‌های راه

پدیدآور: سجاد سپهوند 
استاد راهنما: سیدجعفر حجازی 
استاد مشاور: فرهاد مهریاری
دانشگاه: شهید چمران اهواز، دانشکده مهندسی
مقطع:کارشناسی ارشد
سال انتشار:1391
در دهه اخیر ساخت تونل‌های راه در ایران رشد چشم‌گیری داشته، بطوریکه از پایان سال 1383 تا پایان 1390 طول تونل‌های مورد بهره‌برداری 176 درصد افزایش یافته است. در حالی‌که طی همین دوره طول شبکه راه‌های غیر روستایی کشور تنها 16 درصد افزایش یافته است. در حوادث تونل بدلیل محدود بودن فضای داخل و احتمال وقوع آتش سوزی، انفجار و آزاد شدن گازهای سمی یا مایعات فرّار، تلفات انسانی و خسارات وارده به سازه‌ی تونل، خودروها و محیط زیست تشدید می‌گردد، لذا مسئله استانداردسازی ایمنی در تونل ضرورت و اهمیت ویژه-ای دارد. در این پژوهش استانداردسازی و ارتقاء ایمنی طی سه مرحله‌ی شناسایی عوامل موثر بر ایمنی، سنجش ایمنی و تحلیل راهکارهای ارتقاء ایمنی، انجام شده است. ابتدا عوامل موثر بر ایمنی شناسایی و نقش هر یک بررسی شده، سپس یک روش جهت ارزیابی کمی ایمنی و تعریف و تعیین امتیاز ایمنی در تونل ارائه شده است. در روش ارائه شده علاوه بر سنجش ایمنی، سطوح مختلف آن از جمله سطح ایمنی قابل قبول نیز تعیین گردیده است. جهت ارتقاء ایمنی، بهبود عملکرد عوامل موثر بر ایمنی یک ضرورت محسوب می‌شود، اما بدلیل اینکه امکان بهبود ملزومات کلیه عوامل به دلایلی از جمله محدودیت‌های اقتصادی میسر نیست، عوامل موثر بر ایمنی ضرورتا اولویت‌بندی شده‌اند. در این راستا از نرم افزار Expert choice که بر مبنای قضاوت کارشناسی می‌باشد، استفاده شده است. بنا بر نتایج بدست آمده از این مطالعه، مدیریت و پایش ترافیک، مدیریت خدمات اضطراری و هندسه‌ی تونل و راه به‌ترتیب با سهم 24، 21 و 19 درصد بیشترین تاثیر را در ایمنی تونل دارند. در نتیجه بهبود عملکرد در سه عامل فوق نسبت به دیگر عوامل، تاثیر بیشتری در ارتقاء ایمنی دارد. دو راهکار تکمیلی نیز جهت اصلاح اولویت‌بندی، با توجه به ارزیابی شرایط موجود در تونل، بویژه وضعیت کارایی و عملکرد اجزای مختلف تونل ارائه شده است.

ارائه مکان‌های بهینه آتش‌نشانی و خدمات ایمنی در سکونتگاه‌های روستایی

 • ۲۰۳۰

ارائه مکان‌های بهینه آتش‌نشانی و خدمات ایمنی در سکونتگاه‌های روستایی (محدوده مورد مطالعه: روستاهای شهرستان بوکان)

پدیدآور: انور عزیزدوست 
استاد راهنما: وحید ریاحی 
استاد راهنما: سیمین تولایی 
استاد مشاور: عطاءاله عبدی فتح‌آباد 
استاد مشاور: پرویز ضیائیان
دانشگاه : خوارزمی، دانشکده جغرافیا
مقطع:کارشناسی ارشد
سال انتشار:1391
عدم توجه به مباحث ایمنی در برنامه های روستایی، در بروز و افزایش خسارت‌های ناشی از وقوع سوانح و آتش‌سوزی موثر بوده است. در مبحث ایمنی و امداد و نجات در سطح روستاها، مشکلاتی همچون عدم وجود امکانات و تجهیزات امدادی در روستاها، عدم دسترسی سریع نیروهای امدادی به روستاها وجود دارد.با توجه به مقرون به صرفه نبودن استقرار مراکز آتش نشانی و خدمات ایمنی در تمامی روستاها ، احداث و مکانیابی صحیح این پایگاهها می تواند باعث افزایش کارایی و ضریب ایمنی روستاها شود. در این پژوهش در سطح روستاهای شهرستان بوکان باهدف تعیین روستاهای مناسب برای ارائه خدمات ایمنی و آتش نشانی در سطح شهرستان و تعیین مکان مناسب در بافت روستا برای این پایگاههای با استفاده از روشهای اسنادی و میدانی تحلیلی توصیفی و روشهای کمی مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا به کمک مدل ANP و با استفاده از معیارهای همچون جمعیت روستا ، جمعیت تحت پوشش روستاهای نمونه ، پوشش حداکثر روستاهای دارای حوادث و حریق ، مرکزیت سیاسی، کارکرد(عملکرد) روستا ، راه روستایی ، پوشش اراضی کشاورزی و باغات ، فاصله از مراکز شهری روستاهای مناسب انتخاب می گردد. سپس از بین روستاهای انتخاب شده روستای دارای بالاترین امتیاز، به صورت نمونه و با استفاده ازروش تلفیقیAHP و فازی با تکیه بر معیارهای همچون نوع کاربری، فاصله از مراکز آموزشی، فاصله از ساختمان دهیاری ، فاصله از معابر اصلی و فاصله از منبع آب روستا برای مکانیابی پایگاه آتش نشانی در بافت روستا انتخاب گردید.در نهایت ، با توجه به عوامل مختلف بیرونی و درونی روستاها،روستاهای منتخب و مکان بهینه استقرار پایگاههای آتش نشانی روستایی در سطح شهرستان بوکان و در درون بافت روستایی شناسایی شده و با وضع موجود ارائه این خدمات در سطح شهرستان مقایسه می گردد.

پهنه‌بندی خطر حریق در منطقه حفاظت شده قرخود

 • ۲۶۹۴

پهنه‌بندی خطر حریق در منطقه حفاظت شده قرخود

پدیدآور: زهرا حسین‌زاده 
استاد راهنما: سعید احمدی‌زاده 
استاد مشاور: بهروز اعتباری 
استاد مشاور: مرتضی بهزادفر
دانشگاه بیرجند، دانشکده علوم کشاورزی
مقطع:کارشناسی ارشد
سال انتشار:1391
آتش سوزی چه منشا طبیعی و چه انسانی داشته باشد، یک خطر اکولوژیکی محسوب می شود که تاثیرات عمیقی بر پوشش گیاهی، تولیدات ، اقتصاد محلی و سلامتی دارد. بررسی عوامل موثر در وقوع آتش سوزی و پهنه بندی خطر آن یکی از ابزار های اساسی به منظور دستیابی به راهکارهای کنترل و مقابله با آتش سوزی است. بی شک شناسایی مناطق حساس برای پیش گیری یا دوری جستن از خسارت ناشی از آتش سوزی را می توان به عنوان گام نخست برای کنترل آن دانست.در این تحقیق پهنه بندی خطر آتش سوزی مبتنی بر معیارهای بیوفیزیکی شامل پوشش گیاهی، عوامل اقلیمی، عوامل توپوگرافی و فاصله از رودخانه ها و معیارهای انسانی شامل فاصله از جاده ها، مناطق مسکونی، ایلراه ها و کاربری اراضی با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و فازی(Fuzzy)در منطقه حفاظت شده قرخود انجام شد.در نهایت نقشه خطر آتش سوزی با استفاده از لایه های وزنی و ضریب وزنی مربوط به هریک از عوامل تهیه گردید و به چهار طبقه از کم تا خیلی زیاد مشتق شد. نتایج نشان داد در مدلAHP 14% منطقه با مساحت 6335 متر مربع و در مدل Fuzzy، 17% منطقه با مساحت 7310 متر مربع در طبقه پرخطر قرار دارد.پس از تعیین مناطق ریسک پذیر توسط دو مدل مورد استفاده در این پژوهش به درصد تطابق این دو مدل در امر پهنه بندی پرداخته شد. نتایج حاصله از این بررسی نشان داد62 درصد تطابق بین دو مدلذکر شده برقرار است.
منبع:پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران


تشخیص آتش با استفاده از روشهای هوش محاسباتی

 • ۲۵۰۵

تشخیص آتش با استفاده از روشهای هوش محاسباتی

پدیدآور: رضا مظلومان 
استاد راهنما: رویا امجدی‌فرد
دانشگاه تربیت معلم - تهران، دانشکده برق و کامپیوتر
مقطع:کارشناسی ارشد
سال انتشار:1391
فرایند تشخیص آتش، وجود حریق در یک محیط را بررسی کرده و در صورت وجود آن، نسبت به اعلان آن اقدام می نماید. روشهای گوناگونی برای آشکارسازی آتش بر پایه تکنیکهای محاسباتی هوشمند مانند تحلیل ویژگی و روشهای مبتنی بر یادگیری ماشین وهمچنین مبتنی بر پردازش تصاویر و ویدئو ارائه شده است. علیرغم روشهای متعدد ارائه شده برای مسئله آشکارسازی آتش بطور خودکار، این مسئله همچنان دارای یک مسئله مهم غیر قابل حل تلقی می گردد.از آنجا که نظارت بر فضاهای عمومی و خصوصی بطور گسترده جلوگیری از جرم و یا حملات تروریستی می نماید، تحقیق برروی مانیتورینگ آتش بصورت خودکار اهمیت ویژه ای در حوادث و تصادفات مربوط به آن دارد چراکه در بسیاری از موارد آتش تمایل به گسترش داشته و موجبات خسارات زیادی را به بار می آورد. همچنین امکان بهبود کارایی روشهای ارائه شده برای آن وجود دارد. در این پژوهش، برای مسئله ی آشکارسازی آتش از روشهای هوش محاسباتی استفاده شده است. برای تشخیص آتش نواحی کاندید در حال حرکت با استفاده از روش تخمین پشت زمینه مبتنی بر یک مدل گوسی استخراج می شود، سپس روشی بر پایه مدلهای تصاویر ویدئویی رنگی با استفاده از ابزارهای تحلیل انرژی و جهت حرکت بهره برده می شود و با استفاده از شبکه بیزین فازی صحت وجود آتش و دامنه آن تعیین می گردد. نتایج حاصل از شبیه سازی روش پیشنهادی و اعمال آن بر روی مجموعه تصاویر ویدئویی مختلف حاکی از کارامدی و دقت بالای این روش در آشکارسازی وقوع حریق می باشد.
منبع:پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران


طراحی سیستم مدیریت ریسک حریق در ساختمان‌ها با رویکرد شبکه‌های بیزین

 • ۲۶۰۹

طراحی سیستم مدیریت ریسک حریق در ساختمان‌ها با رویکرد شبکه‌های بیزین

 پدیدآور: سجاد رفیعی 
استاد راهنما: وحید خداکرمی
دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده فنی و مهندسی
مقطع:کارشناسی ارشد
سال انتشار:1391

یکی از موارد بسیار مهم در مهندسی ایمنی و صنایع بیمه‌ای که در گیر تحلیل هزینه‌-ریسک آتش‌سوزی مکان‌های سرپوشیده به خصوص ساختمان‌ها هستند، مدل‌سازی گسترش حریق است. این امر سبب شد تا دانشمندان و محققان به مدلسازی گسترش حریق و دریافتن مکانیزم حرکت، عوامل وابسته و سایر اجزاء آن مانند رفتار ساکنین بپردازند. و در نهایت این مقوله به موضوع جامع‌تری به نام مدیریت ریسک حریق منجر شد و مجامع بین‌المللی حریق تشکیل یافتند. مدل‌سازی‌های حریق به طور کلی در دو دسته‌ی قطعی و غیر قطعی تجمیع شده‌اند که مدل‌های غیر قطعی توانایی بیشتری در تشریح مراحل رشد و گسترش حریق دارند و این امر به توسعه‌ی روزافزون آن‌ها منجر شد. اما با وجود مزایای بسیار، این مدل‌ها دارای نقایصی در انواع مختلف خود بودند که در سال‌های اخیر با ظهور رویکردی با نام شبکه‌های بیزین در مسائل مربوط به حریق، دیدگاه‌های جدیدی در مدل نمودن حریق بوجودآمده‌است که منجر به کاراتر شدن مدل‌ها و رفع نواقص قبلی شده‌است. این تحقیق با نگاهی جامع به مسیر فرآیندهای مدل‌سازی‌های حریق و معرفی انواع آن‌ها و به خصوص به مبحث مدل‌سازی حریق با رویکرد شبکه‌های بیزین سعی دارد تا علاوه بر رفع نواقص قبلی با مدل‌سازی کامل فرآیند شروع، رشد و انتشار حریق درون یک اتاق وکل ساختمان پرداخته بتواند با بوجود آوردن یک زمینه درست در مدل سازی آن، راه را برای بسط دادن این نوع مدل‌سازی بوجود آورد.

منبع:پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران


توصیف وضعیت ابعاد بدنی، آمادگی جسمانی و شاخص‌های قلبی- تنفسی آتش‌نشانان

 • ۲۹۰۱

توصیف وضعیت ابعاد بدنی، آمادگی جسمانی و شاخص‌های قلبی- تنفسی آتش‌نشانان مشهد

پدیدآور: جلال منصوری 
استاد راهنما: مهرداد فتحی 
استاد مشاور: سیدرضا عطارزاده حسینی
دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
مقطع:کارشناسی ارشد
سال انتشار:1390
سابقه و هدف: آتش نشانی در زمره طاقت فرساترین و خطرناک ترین مشاغل است. به طوری که در طی انجام وظایف واقعی و شبیه سازی شده آتش نشانی و اطفای حریق، فعالیت بالای سیستم سمپاتیک و ضربان های قلبی بیش از 95 درصد حداکثر ضربان قلب گزارش شده است. این تحقیق با هدف توصیف وضعیت ابعاد بدنی، آمادگی جسمانی و شاخص های قلبی- تنفسی آتش نشانان مشهد انجام شد.مواد و روش‌ها: در این تحقیق 196 آتش نشان از 26 ایستگاه آتش نشانی به روش نمونه گیری طبقه ای- تصادفی ساده انتخاب شدند و در دو گروه سنی 35 سال و کمتر با میانگین 11/4±6/27 سال و 36 سال و بیشتر با میانگین 14/5±36/42 سال قرار گرفتند. در ادامه شاخص های گرایش مرکزی و پراکندگی تعیین شدند؛ هم چنین، جهت مقایسه متغیرهای تحقیق در دوگروه سنی از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه استفاده شد.یافته‌ها: میانگین سن 5/8±27/33 سال، قد 21/6±11/174 سانتی متر، شاخص توده بدن 53/3±42/25 کیلوگرم بر متر مربع، قدرت دست راست و چپ به ترتیب 09/8±28/51 و 12/8±46/48 کیلوگرم، آمادگی هوازی 49/6±01/47 میلی لیتر،کیلوگرم در دقیقه و دو 400 متر 37/20±86/101 ثانیه گزارش شد. میانگین تری گلیسرید و کلسترول تام به ترتیب 08/62±67/121، 64/31±49/176 میلی گرم در دسی لیتر گزارش شدند. میانگین ظرفیت حیاتی با فشار و حجم بازدمی با فشار در ثانیه اول به ترتیب 75/0±62/4، 62/0±79/3 لیتر گزارش شد. هم چنین میانگین نیمرخ های ابعاد بدنی، آمادگی جسمانی و شاخص های قلبی- تنفسی دو گروه سنی آتش نشانان مشهد تفاوت معنی دار نشان دادند(05/0>P). به عبارت دیگر، اندازه های ابعاد بدنی، عوامل آمادگی جسمانی- حرکتی و شاخص های قلبی- تنفسی در گروه سنی 35 سال و کمتر در وضعیت مطلوب تر قرار داشت.نتیجه‌گیری: یافته های این مطالعه نشان می دهد آتش نشانان مشهد از نظر آمادگی و سلامت جسمانی در وضعیت مطلوب قرار دارند اما با افزایش سن و تغییرات وابسته به آن وضعیت آمادگی و سلامت جسمانی آتش نشانان در معرض خطر افت قرار می گیرد.
منبع:پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران


ارزیابی احتمال وقوع و ریسک آتش‌سوزی در اراضی طبیعی استان چهارمحال و بختیاری

 • ۲۴۶۴

ارزیابی احتمال وقوع و ریسک آتش‌سوزی در اراضی طبیعی استان چهارمحال و بختیاری

 پدیدآور: حمدالله صادقی
 استاد راهنما: نبی‌اله یارعلی 
استاد مشاور: وفا محمودی‌نژاد
 دانشگاه شهرکرد
مقطع:کارشناسی ارشد
سال انتشار:1390

برای محافظت از جنگل‌ها و مراتع در مقابل خطر آتش‌سوزی یکی از اولین استراتژی‌های که مورد توجه قرار می‌گیرد، تعیین مناطق مستعد وقوع آتش‌سوزی است. تعیین میزان خطر آتش‌ بخشی از مدل‌سازی در فرایند آتش‌سوزی محسوب می‌شود؛ که بیشتر جنبه‌های مدیریتی و کنترلی را در بر می‌گیرد. در تحقیق حاضر با توجه به آتش‌سوزی‌های گزارش شده در طی سال‌های 89-86 در اراضی طبیعی استان چهارمحال و بختیاری مهمترین عوامل تاثیر‌گذار بر این آتش‌سوزی‌ها شناسایی شد. با ترکیب این عوامل نقشه خطر احتمال وقوع آتش تولید می‌شود. برای بدست آوردن نقشه خطر اطفاء حریق از یک مدل که خود شامل دو زیر مدل کشف و پاسخ است استفاده می‌شود. برای بدست آوردن نقشه نهایی خطر آتش سه روش مورد مقایسه قرار گرفت. در روش اول نقشه خطر وقوع و خطر اطفاء حریق با هم ترکیب شده و با استفاده از روش ماتریسی، ارزیابی خطر انجام گرفت. در روش دوم با ترکیب سه زیر مدل سوخت، کشف و پاسخ نقشه خطر با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی بدست آمد. در روش آخر با استفاده از روشی که در صنعت برای ارزیابی خطر وجود دارد با عنوان روش (Failure Modes and Effect Analysis(FMEA و تطبیق آن با عرصه‌های طبیعی نقشه خطر در سه طبقه بدست آمد. برای مشخص کردن صحت نقشه‌های بدست آمده در هر روش آنها را با نقاط آتش‌سوزی تطبیق دادیم. نتایج نشان داد که روش مورد استفاده برای تهیه نقشه خطر آتش‌سوزی با استفاده از روش تحلیل سلسله-مراتبی نسبت به سایر روش‌ها برتری دارد. نتایج استفاده از این روش برای عرصه‌های طبیعی استان نشان داد که در حدود نیمی از مراتع و یک سوم جنگل‌های استان در معرض خطر زیاد و بسیار زیاد آتش‌سوزی قرار دارند.

منبع:پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران


طراحی سیستم تهویه تونل ملت و شبیه‌سازی آتش به کمک نرم‌افزار Fluent

 • ۲۸۰۸

طراحی سیستم تهویه تونل ملت و شبیه‌سازی آتش به کمک نرم‌افزار Fluent

 پدیدآور: پیمان رشیدی
استاد راهنما: حسن مدنی
استاد راهنما: عزت‌اله مظفری 
استاد مشاور: مصطفی شریف‌زاده
دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، دانشکده مهندسی معدن
مقطع : کارشناسی ارشد
سال انتشار:1390

در تحقیق پیش رو، انتخاب سیستم تهویه برای تونل های شمالی و جنوبی ملت، مورد بررسی قرار گرفت؛ بدین منظور، میزان هوای مورد نیاز برای شدیدترین شرایط آلایندگی در داخل تونل های شمالی و جنوبی محاسبه شد. با استفاده از روش استاندارد جهانی کمیته پیارک در تعیین میزان آلودگی تونل ها، میزان هوای مورد نیاز برای ترقیق تونل های شمالی و جنوبی به ترتیب 1872 و 1100 مترمکعب در ثانیه بدست آمد؛ با بررسی میزان سرعت طولی جریان هوا در هر دو تونل، پس از اطمینان از عدم کارآمدی روش تهویه طولی به کمک جت فن، روش تهویه به کمک زوج دویل های میانی مورد بررسی قرار گرفت. محاسبات تهویه امکان به کارگیری این روش را مثبت ارزیابی کرد؛ محاسبات نشان داد که امکان تهویه تونل جنوبی به کمک یک و دو زوج دویل میانی و تونل شمالی به کمک دو زوج دویل میانی، فراهم است. برای تهویه تونل های شمالی و جنوبی ملت به روش زوج دویل های میانی، بادبزن های محوری معدنی، تولیدی گروه TLT مناسب تشخیص داده شد. این بادبزن ها توان تامین هوا تا 1200 متر مکعب بر ثانیه و فشار نهایی تا 7000 پاسکال را دارند.برای بررسی نحوه تعامل رفتار سیستم تهویه با آتش و دود ناشی از حریق، 1200 متر انتهایی تونل شمالی ملت، بر اساس روش تهویه به کمک دو زوج دویل میانی، شامل فن های محوری و جت فن ها مدلسازی شد. بر اساس سناریو انتخابی، حریق یک دستگاه کامیونت حمل مواد سوختی به شدت 30 مگاوات، در داخل تونل، به کمک نرم افزار فلوئنت شبیه سازی شد. سرعت طولی جریان هوا در داخل تونل، قبل و حین حریق و اندازه سرعت بحرانی در حین حریق بررسی شد. نتایج مدلسازی، سرعت جریان طولی در تونل را با تقریب مناسب، نزدیک به مقدار عددی سرعت حاصل از محاسبات نشان داد؛ همچنین مشاهده شد که در صورت تشخیص سریع آتش و کنترل جریان هوای ناشی از فن های محوری، آشفتگی آتش کنترل و از سرایت آن به سایر خودروها پیش‌گیری می گردد. نشان داده شد، تامین سرعت بحرانی به کمک جت فن ها بسیار ساده تر و آشفتگی آتش در فرآیند ممانعت از عقب زدگی دود ناشی از حریق، با به کارگیری جت فن ها نسبت به فن های محوری دویل های تهویه، کمتر است. مشاهده شد در ترکیب جت فن با سایر روش های طولی، ایجاد جریان طولی نزدیک به سرعت بحرانی محاسباتی، توسط سایر تجهیزات تهویه، در هنگام آتش سوزی، بازدهی مناسب جت فن ها در تامین سرعت بحرانی را به همراه خواهد داشت.

منبع:پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران


بررسی اثر آتش‌سوزی روی پوشش گیاهی زیرآشکوب و خصوصیات فیزیکی شیمیایی خاک

 • ۲۶۵۵

بررسی اثر آتش‌سوزی روی پوشش گیاهی زیرآشکوب و خصوصیات فیزیکی شیمیایی خاک در جنگلهای استان گیلان (مطالعه موردی: منطقه سراوان)

 پدیدآور: محدثه صدیقی پاشاکی
استاد راهنما: مهرداد قدس‌خواه دریایی
استاد مشاور: مهدی حیدری
دانشگاه گیلان، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
مقطع: کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390

آتش سوزی یکی از عواملی اصلی تخریب جنگل به حساب می آید. این مطالعه با هدف بررسی اثر آتش سوزی بر خصوصیات فیزیکی و شیمایی خاک و پوشش گیاهی در جنگلهای سراوان استان گیلان انجام شد. به این منظور سه منطقه 50 هکتاری با شرایط یکسان فیزیوگرافی و اشکوب فوقانی (سوزنی برگ دست کا شت کاج تدا) انتخاب شد. در یک دوره 10 ساله (1386-1377) در منطقه کشل ورزل هفت بار حریق و در منطقه موشنگاه سه بار حریق رخ داده بود. منطقه کچا به عنوان منطقه شاهد که بدون حریق بود در نظر گرفته شد. همه حریق ها بر اساس فرمهای حریق موجود در اداره کل منابع طبیعی استان گیلان به عوان حریق سطحی ثبت شده بودند. برداشت داده ها با استفاده از روش تصادف سیستماتیک با ابعاد شبکه 200*100 انجام شد. در هر منطقه 25 قطعه نمونه تعیین شد در هر قطعه نمونه سه نمونه خاک از عمق 30-0 سانتیمتری برداشت و یک نمونه ترکیبی به آزمایشگاه منتقل شد. همچنین با استفاده از روش حلزونی ویتاکر کلیه پوشش علفی برداشت و با استفاده از معیار دومین شاخص های تنوع محاسبه گردید. برای بدست آوردن زادآوری نیز به شعاع 5 متر داخل قطعه نمونه بزرگ تمامی زادآوری ها برداشت شد. . نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که آتش سوزی اثر معنی داری روی ازت، اسیدیته، فسفر، پتاسیم، کربن آلی ، شن، سیلت و درصد رطوبت اشباع داشته و بر روی هدایت الکتریکی،CO2 ، رس و وزن مخصوص ظاهری اثر معنی داری نداشته است. در مورد پوشش علفی نیز میزان تنوع شانون وینر، یکنواختی اسمیت ویلسون در منطقه موشنگاه بیشتر بوده ولی اختلاف معنی داری بین آنها وجود ندارد در مورد شاخص غنای منهینیک نیز نتایج نشان دهنده بیشتر بودن این شاخص در منطقه موشنگاه است که از این نظر اختلاف معنی داری وجود دارد.

منبع:پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

ارزیابی استعداد آتش‌سوزی و کیفیت فرآیند اطفاء حریق در جنگل‌ها با استفاده از سنجش از دور

 • ۲۵۲۸

ارزیابی استعداد آتش‌سوزی و کیفیت فرآیند اطفاء حریق در جنگل‌ها با استفاده از سنجش از دور و سیستم‌های اطلاعات مکانی مطالعه موردی جنگل‌های شهرستان مریوان

پدیدآور: ایرج رحیمی
استاد راهنما: علی اسماعیلی
دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
مقطع:کارشناسی ارشد
سال انتشار:1390
جنگل‌های شهرستان مریوان، واقع در در غرب استان کردستان در سال‌های اخیر متحمل آتش‌سوزی‌های قابل توجهی بوده است. تجربه در سطح جهانی و ملی نشان داده است که بازگرداندن شرایط اولیه به مناطق سانحه دیده کاری بس دشوار یا تقریبا غیر‌ممکن است. اما با در نظر گرفتن اقداماتی نظیر تدوین استراتژی‌های از پیش هشدار دهنده بحران، این امکان وجود دارد تا بتوان خطر آتش‌سوزی را در مناطق مختلف به حداقل رساند. داشتتن اطلاعات مستند در مورد ابعاد مختلف آتش‌سوزی، ابزاری بسیار ارزشمند در برنامه‌ریزی، مدیریت، و همچنین جلوگیری از آتش‌سوزی‌های آتی به شمار می‌آیند. در این زمینه، دانش استفاده از علم سنجش از دور و سیستم‌های اطلاعات مکانی (GIS) نقش بسزایی در مدیریت کارآمد و کاهش صدمات ناشی از سوانح ایفا می نماید. سنجش‌ازدور می‌تواند به‌طور منظم اطلاعات مفیدی را برای یک ناحیه فراهم می‌کند که این داده‌ها و اطلاعات استخراج شده از داده‌های ماهواره‌ای و تکنیک‌های سنجش از دور قابل انتقال به سیستم‌های اطلاعات مکانی نیز هستند که بدین وسیله می‌توان یک پایگاه داده‌ از شواهد مربوط به رویدادهای گذشته تهیه کرد و به همراه سایر اطلاعات در نقشه‌های خطر وارد نمود که به این ترتیب می توان نواحی بالقوه خطرناک را روی نقشه نشان داد. در این پژوهش پس از ارزیابی توانایی سنجش از دور و GIS درفراهم آوردن داده‌‌ها و پارامتر‌های مختلف موثر بر پتانسیل حریق و گسترش آتش‌‌سوزی، سعی شد ضمن ارائه‌ی مدلی با استفاده از آنالیز زمانی شاخص NDVI سنجنده مودیس پوشش علوفه‌ای از پوشش درختی جدا شود. سپس به‌همراه تحلیل و تلفیق فازی متغیرهای موثر (شاخص NDVI به عنوان یک متغیر دینامیک، و همچنین متغیرهای استاتیک شامل شیب، ارتفاع، و مسیر دسترسی) خروجی‌ها‌، شامل پراکندگی استعداد آتش‌سوزی و پراکندگی کیفیت اطفاء حریق استخراج گردید. نتایج نشان داد که مدل ارئه شده دارای همبستگی زیادی (بیش از 90 درصد) با تعداد آتش-سوزی‌های سال‌های 1386 تا 1388 دارد. نقشه‌ی ایجاد شده مبتنی بر اعمال مدل تعریف شده بر شاخص NDVI برای استان کردستان با گزارش‌های ارائه شده از رخداد آتش‌سوزی در سطح استان کاملا سازگار بود. همچنین همپوشانی قابل توجهی بین نقشه‌‌ی فازی پراکندگی استعداد آتش‌سوزی ایجاد شده بر اساس تصاویر ماهواره‌ای سنجنده مودیس سال 1388، با نقاط دارای رخداد آتش‌سوزی مربوط به سال 1389 وجود داشت.
منبع:پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

ارزیابی قابلیت خنک کاری سیستم مه آب فوق ریز در محیطهای بسته(اسپرینکلر)

 • ۲۸۸۳

ارزیابی قابلیت خنک کاری سیستم مه آب فوق ریز در محیطهای بسته

پدیدآور: امیرحسین مهدوی
استاد راهنما: امیر امیدوار
استاد راهنما: رضا مهریار
دانشگاه صنعتی شیراز
مقطع: کارشناسی ارشد
سال انتشار : 1390

با توجه به خسارات ناشی از آتش سوزی، همواره نیاز به بهبود عملکرد سیستمهای اطفاء حریق احساس شده است. سیستم مه آب پرفشار بعنوان یکی از جدیدترین سیستمهای اطفاء حریق، با تولید قطرات بسیار ریز آب (مه) علاوه بر ظرفیت خنک کنندگی بالا، بدلیل تبخیر سریع قطرات باعث کاهش کسر حجمی اکسیژن در محل آتش و همچنین کاهش اثرات تشعشعی می شود. در این پژوهش عملکرد تبخیری سیستم مه آب مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا یک کد صفر بعدی به منظور مطالعه روند تبخیر قطرات آب در محیط گرم توسعه یافته است. با کمک توابع توزیع احتمال کد مذکور به اسپری تعمیم یافته است. مطالعات مقدماتی به منظور بهبود کیفیت کد مذکور انجام شده است. در ادامه اثر رطوبت نسبی بر عملکرد سیستم مه آب مطالعه شده است. اثرات قطر متوسط قطرات بر روی عملکرد سیستم مه آب مورد بررسی قرار گرفته است. انواع نازلهای معمول در سیستم مه آب مدلسازی شده و عملکرد تبخیری و الگوی پاشش آنها مقایسه شده است. در پایان به منظور بهبود عملکرد تبخیری سیستم مه آب اثر پیش گرم کردن قطرات اسپری بررسی شده است. نتایج حاصل نشان می دهد که اسپری آب با قطرات ریزتر کارایی بهتری دارد. همچنین نازل اسپری توخالی عملکرد بسیار بهتری نسبت به اسپری مخروط توپر داشته و همچنین پیش گرم کردن قطرات کارایی سیستم را به مراتب افزایش می دهد. در انتها نشان داده شده است که با کاهش کشش سطحی آب عملکرد سیستم مه آب بطور چشمگیری بهبود می یابد.

منبع:پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران