سایت جامع آتش نشانی ایران NFSI

برنامه ریزی و توسعه ایمنی و آتش نشانی ، مهندسی و مدیریت ایمنی حریق در ایران

ضرورت ایمنی حریق در کارگاه های مشمول قانون کار

  • ۷۹۸

 

منبع : آیین نامه پیشگیری و مبارزه با آتش سوزی در کارگاه ها مصوبه 1391