جامع آتش نشانی ایران NFSI

برنامه ریزی و توسعه ایمنی و آتش نشانی ، مهندسی و مدیریت ایمنی آتش در ایران

شناسایی و تحلیل عوامل سازمانی و فراسازمانی موثر بر افزایش سرزندگی سازمانی کارکنان شاغل در سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

  • ۴۶۲

شناسایی و تحلیل عوامل سازمانی و فراسازمانی موثر بر افزایش سرزندگی سازمانی کارکنان شاغل در سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهر اصفهان

 کارشناسی ارشد
 1401
 رشته: مدیریت - مدیریت دولتی - توسعه منابع انسانی
 پدیدآور: ایمان ابکی اصفهانی استاد راهنما: ابوالقاسم باقری استاد مشاور: حسین ستوده
 دانشگاه پیام نور استان اصفهان، مرکز پیام نور نطنز
چکیده :
سرزندگی سازمانی در تحقق اهداف سازمان‌ها اهمیت بسزایی دارد و شناسایی ابعاد گوناگون آن می‌تواند به سازمان‌ها کمک کند تا آن را به وجود آورند و تقویت نمایند. هدف از این پژوهش شناسایی عوامل سازمانی و فراسازمانی موثر برسرزندگی سازمانی کارکنان شاغل در سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهر اصفهان می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری آن متخصصان و کارمندان تحصیل کرده شاغل در سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهر اصفهان می باشد که تعداد 30 نفر از آنها به روش سیستماتیک برای پاسخ به پرسشنامه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده پرسشنامه محقق ساخته و شامل 28 سوال در زمینه ابعاد و عوامل سازمانی و فراسازمانی موثر بر سرزندگی سازمانی بوده است. روش تحلیل و ارزیابی نیز آزمون تی میانگین و روش رتبه بندی AHP فازی بوده است. نتایج به دست آمده با استفاده از روش رتبه-بندی AHP فازی نشان داد که در بعد حمایت مدیران، مولفه عدالت سازمانی، در بعد تعاملات درون سازمان، مولفه روابط اجتماعی در محیط کار‌، در بعد مالی‌، مولفه تامین مالی، در بعد رضایت شغلی مولفه مسیر پیشرفت شغلی و در بعد عوامل محیطی نیز مولفه فضا و جو اخلاقی در سازمان مهمترین عوامل شناسایی شده بودند. در عوامل فراسازمانی در بعد فردی، مولفه تعادل درآمد- هزینه، در بعد اجتماعی مولفه روابط اجتماع و سازمان و در بعد خانوادگی ارزیابی خانواده از شغل مهمترین مولفه‌های فراسازمانی بودند.